“Green pass chiesto a badante di mamma se no la cambio” è ciò che molte famiglie chiedono da mesi

Dal 15 ottobre obbligo di certificazione verde pure per il settore domestico, con molte famiglie però che da tempo lo pretendono
green pass badanti

Per le badanti tempi duri, forse più duri di quelli a cui da sempre sono sottoposte. Non è un lavoro facile quello della badante, alle prese con persone non autosufficienti, anziani e con situazioni lavorative non certo facili.

A questo si aggiungono le problematiche tipiche di uno straniero in Italia. Familiari lasciati nel loro Paese di origine, spesso genitori anziani che avrebbero bisogno degli stessi servizi che le badanti recano agli anziani italiani e raramente pagati bene.

E adesso pure la questione del Green pass, perché forse non c’è settore lavorativo dove il Green pass rischia davvero di far perdere il lavoro a molte lavoratrici.

Badanti non vax? impossibile

Il non vaccinarsi dovrebbe essere una facoltà di un essere umano, ma sembra che sul Covid questa facoltà non ci sia. Tutti a pretendere che tutti siano vaccinati, anche se la pretesa del vaccino è nascosta dietro il Green pass. A maggior ragione se si tratta della badante, che deve assistere l’anziano di casa, il cosiddetto fragile.

Dal 15 ottobre parte l’obbligo del Green pass sancito da decreto. Ma le famiglie da tempo chiedono alle badanti di essere controllate sul Covid. Nel settore l’obbligo non è una novità, perché le famiglie lo chiedono da mesi. Anzi, spesso hanno allontanato le badanti perché prive di vaccino o prive di tampone negativo.

Vuoi lavorare? Non c’è altra via che non sia il vaccino

Nel settore le problematiche legate al Green pass sono notevoli. Le famiglie che pretendono che la badante abbia il Green pass. Anzi, le famiglie che pretendono il vaccino per la badante. L’alternativa sarebbe il tampone ogni 48 ore, e a dire il vero sarebbe la soluzione migliore, visto che con il tampone si è sicuri di essere negativi, mentre con il vaccino no. Ma non c’è famiglia (o almeno non ce ne sono molte) che acconsente a pagare il tampone alla badante ogni due giorni.

La lavoratrice dovrebbe fare tutto da sola, cioè pagarsi il tampone, e togliere circa 225 euro al mese dal suo già basso stipendio. Ecco quindi che l’alternativa è il vaccino, anzi, più che una alternativa è l’obbligo. Perché questo? Perché se nella generalità dei lavori subordinati il dipendente è salvaguardato, cioè non perde il lavoro, non è così nel settore domestico. Le famiglie possono licenziare la badante come e quando vogliono.

E su questo il Green pass centra poco. È il sistema del lavoro domestico a consentirlo. Una famiglia che vuole cambiare badante può farlo quando vuole, dando solo il preavviso alla vecchia collaboratrice familiare, in base agli anni di lavoro svolti. Preavviso e basta, che siano 8 giorni piuttosto che 15. Quindi, una famiglia che pretende il vaccino per la badante (o il Green pass), se trova una badante no Green pass, può metterla alla porta e senza nemmeno dire che il motivo è quello.

Un esempio di quello che diciamo renderà meglio l’idea. Per carità, le famiglie hanno tutto il diritto di fare ciò che vogliono, ma il lavoratore avrà pure lui dei diritti.

Stamattina, durante la trasmissione Coffee Break, contenitore di attualità mattutino dell’emittente La7, Barbara Fiammeri, giornalista del Sole 24 Ore ha confermato quello a cui saranno esposte molte badanti.

“Se ho una mamma over 80 non posso rischiare che prenda il Covid. Le badanti e le colf sono libere di non vaccinarsi però io devo essere libera di fare assistere mia madre da una persona che abbia meno problemi da questo punto di vista”, queste le eloquenti parole della giornalista.

È solo un esempio e non ha fatto niente di male la Fiammeri, ma rende bene l’idea di ciò che accadrà adesso in molte famiglie e per molte lavoratrici.

acest articol în română

„Permisul verde a cerut îngrijitorului mamei dacă nu, îl voi schimba” este ceea ce multe familii cer de luni de zile

Începând cu 15 octombrie, certificarea ecologică este necesară și pentru sectorul intern, cu multe familii care o cer de ceva timp.

Momente grele pentru îngrijitori, poate mai grele decât cele la care au fost întotdeauna supuși. Nu este o treabă ușoară cea a îngrijitorului, care se luptă cu persoane care nu se autosuficientă, persoanele în vârstă și situațiile de lucru care cu siguranță nu sunt ușoare.

La aceasta se adaugă problemele tipice ale unui străin în Italia. Membrii familiei plecați în țara lor de origine, adesea părinți vârstnici care ar avea nevoie de aceleași servicii pe care îngrijitorii le aduc bătrânilor italieni și rareori plăteau bine.

Și acum, de asemenea, problema permisului verde, pentru că poate nu există un sector al muncii în care permisul verde riscă cu adevărat să-i facă pe mulți lucrători să-și piardă locul de muncă.

Băiețele nu sunt vagi? imposibil

A nu fi vaccinat ar trebui să fie o facultate a unei ființe umane, dar se pare că această facultate nu există pe Covid. Toate pentru a cere ca toată lumea să fie vaccinată, chiar dacă revendicarea vaccinului este ascunsă în spatele pasului verde. Cu atât mai mult dacă îngrijitorul trebuie să asiste persoana în vârstă, așa-numitul fragil.

Obligația de trecere verde consacrată într-un decret începe de la 15 octombrie. Dar familiile cer de multă vreme îngrijitorilor să fie verificați pe Covid. În sector, obligația nu este nouă, deoarece familiile o cer de luni de zile. Dimpotrivă, de multe ori i-au respins pe îngrijitori pentru că nu aveau vaccin sau tampon negativ.

Vrei să lucrezi? Nu există altă cale decât vaccinul

În sector, problemele legate de Green Pass sunt considerabile. Familii care susțin că îngrijitorul are un permis verde. Într-adevăr, familiile care cer vaccinul pentru îngrijitorul. Alternativa ar fi un tampon la fiecare 48 de ore și, pentru a fi sincer, ar fi cea mai bună soluție, deoarece cu tamponul sunteți sigur că sunteți negativ, în timp ce cu vaccinul nu sunteți. Dar nu există nicio familie (sau cel puțin nu sunt multe) care să fie de acord să plătească tamponul îngrijitorului la fiecare două zile.

Muncitoarea ar trebui să facă totul singură, adică să plătească tamponul și să ia aproximativ 225 de euro pe lună din salariul ei deja mic. Prin urmare, alternativa este vaccinul, într-adevăr, mai mult decât o alternativă este obligația. De ce asta? Pentru că dacă în generalitatea locurilor de muncă subordonate angajatul este protejat, adică nu își pierde locul de muncă, nu este cazul în sectorul intern. Familiile pot concedia îngrijitorul după cum și când doresc.

Iar Green Pass nu prea are nimic de-a face cu acest lucru. Sistemul de muncă casnică este cel care permite acest lucru. O familie care dorește să schimbe îngrijitorii o poate face atunci când dorește, dând doar o notificare anterioară lucrătorului de familie, pe baza anilor de muncă desfășurați. Observați doar că sunt 8 zile mai degrabă decât 15. Deci, o familie care necesită vaccinul pentru îngrijitorul (sau permisul verde), dacă găsește un îngrijitor fără permis verde, o poate pune la ușă și fără să spună măcar că motivul este că.

Un exemplu din ceea ce spunem va face ideea mai bună. De dragul cerului, familiile au tot dreptul să facă ceea ce vor, dar lucrătorul va avea și drepturi.

În această dimineață, în cadrul programului Coffee Break, containerul de știri de dimineață al radiodifuzorului La7, Barbara Fiammeri, jurnalist pentru Sole 24 Ore, a confirmat la ce vor fi expuși mulți îngrijitori.

„Dacă am o mamă peste 80 de ani, nu pot să risc să o ia pe Covid. Îngrijitorii și asistența la domiciliu sunt liberi să nu mă vaccinez, dar trebuie să fiu liberă ca mama să fie asistată de o persoană care are mai puține probleme din acest punct de vedere ”, acestea sunt cuvintele elocvente ale jurnalistului.

Este doar un exemplu și Fiammeri nu a făcut nimic rău, dar oferă o idee bună despre ce se va întâmpla acum în multe familii și pentru mulți lucrători.

📰 Segui Pensioni&Fisco su Google News, selezionaci tra i preferiti cliccando in alto la stellina
Total
18
Shares